Sunday, 27 November 2011

Kaedah pembelajaran Koperatif

Pada hari ini kami didedahkan dengan kemahiran pengajaran yang baru iaitu Kaedah Pembelajaran Koperatif. Kaedah Pembelajaran koperatif adalah satu kaedah yang memerlukan pelajar daripada pelbagai kemahiran dan kebolehan bekerjasama dalam kumpulan kecil untuk mencapai sesuatu matlamat.

Antara prinsip dalam kaedah pembelajaran ini adalah :

Saling kebergantungan secara positif.
Setiap ahli dalam kumpulan haruslah sentiasa membantu, mengongsi dan berbincang dalam menyelesaikan sesuatu isu.

Akauntabiliti Individu
Setiap ahli dalam kumpulan mempunyai tanggungjawab terhadap diri sendiri walalupon mereka bekerja secara kumpulan. Hal ini bermaksud setiap ahli kumpulan berusaha untuk mendalami dan memahami tentang tajuk yang dibincangkan.

Interaksi Kumpulan
Interaksi kumpulan bermaksud perbincangan kumpulan dilakukan secara bersemuka. Komunikasi secara video juga dibolehkan dalam kaedah ini. hal ini supaya mereka dapat membantu dan memotivasikan sesama ahli kumpulan.

Pemprosesan kumpulan
Ia adalah proses  penilaian yang dilakukan oleh ahli kumpulan mengenai prestasi dalam kumpulan mereka.

Kemahiran Sosial
Setiap ahli dalam kumpulan haruslah mengamalkan kemahiran kepimpinan, membina keperayaan, komunikasi yang baik dan berkesan serta pengurusan konflik yang baik.

Terdapat beberapa teknik dalam kemahiran koperatif ini. Antara kemahirannya adalah :

1. Teknik Student Chieve Assesment (STAD)


2. Teknik Team Game Tournament (TGT)


3. Teknik Teams Accelarated Instruction


4. Teknik Group Investigation


5. Teknik Jigsaw 


Menarik bukan teknik-teknik di atas. Teknik ini amat sesuai digunakan dalam pembelajaran berpusatkan pelajar.

Sekian....

No comments:

Post a Comment